view single item
Name: Zhu Yijun
Date: Chinese
Yijun Zhu
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, Qing Kangxi Period (1662-1722)