view single item
Name: Zhu Xian
Date: Chinese
Xian Zhu
Remarks: Verified by HFJ curator
Biography: Chinese, ca. early 17th century