view single item
Name: Shimizu Yasutaka
Date: Japanese, born 1947