view single item
Name: Yu Zhiding
Date: Chinese, 1647–1716
Zhiding Yu