view single item
Name: Xue Zhongwen
Date: Chinese, active early 20th century
Zhongwen Xue