view single item
Name: Wang Yuanqi
Date: Chinese, 1642–1715
Yuanqi Wang