view single item
Name: Otto Marseus van Schrieck
Date: Dutch, 1619/20–1678
Otto Marseus van Schriek