view single item
Name: Nagae Shigekazu
Date: Japanese, born 1953