view single item
Name: Ren Yi
Date: 1840 - 1896
Yi Ren
Birth Place:Shanyin, Zhejiang
Remarks: verified by HFJ curator