view single item
Name: Attributed to Qian Xuan
Date: Chinese, ca. 1235–ca. 1305
Xuan Qian