view single item
Name: Kuno Shin
Date: Japanese, 1921–1999
Shin Kuno