view single item
Name: Kuno Shin
Date: Japanese, 1921 – 1999
Shin Kuno