view single item
Name: Hung-shou, Ch'eng
Ch'eng Hung-shou