view single item
Name: Hamada Shoji
Date: Japanese, 1894–1977
Shoji Hamada