view single item
Name: Aniello Falcone
Date: Neapolitan, 1607–1656