view single item
Name: Yi Do-Yeong
Date: Korean, 1884–1933