view single item
Name: Chang Chiu-ku
Date: Chinese