view single item
Name: Ludolf Backhuysen I
Date: Dutch, 1630 - 1708
Ludolf Backhuysen