view lightbox
Katsukawa Shuncho
Katsukawa Shuncho
Media File
Katsukawa Shuncho
Katsukawa Shuncho
18th century
Katsukawa Shuncho
Japanese
18th century
Katsukawa Shuncho
18th century