view lightbox
Kiyohara Hitoshi
ca. 1950
Kiyohara Hitoshi
ca. 1950
Kiyohara Hitoshi
ca. 1950